Commit 271acdc4 authored by Wilhelm Törnroos's avatar Wilhelm Törnroos

Add rest of 2019 and 2020-SM-01

parent ab5ba6b8
{
"Ordförande": "John Kronberg",
"Sekreterare": "Wilhelm Törnroos",
"Protokolljusterare": ["Johanna Heino", "Jan Lehtinen"]
}
# Pargas Gaming Community rf
## Vårmöte (2019/FM/01)
### Protokoll
#### Tidpunkt
26.3.2018 kl. 19:00
#### Plats
Bergvalla föreningshus, Bergvallavägen 34, 21600 PARGAS
#### Närvarande
Johanna Heino, Tony Karlsson, Johan Kronberg, John Kronberg, Jan Lehtinen, Matias Myréen, Wilhelm Törnroos, Andreas Valli (föreningsmedlemmar)
### 1 § Mötet öppnas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson öppnade mötet kl. 19:18.
### 2 § Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
#### Beslut
Som ordförande för mötet valdes John Kronberg, som vice ordförande Tony Karlsson, som sekreterare Wilhelm Törnroos. Johanna Heino och Jan Lehtinen valdes att vardera fungera som protokolljusterare och rösträknare för mötet.
### 3 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
#### Föredragning
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
#### Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
### 4 § Föredragningslistan för mötet godkänns
#### Föredragning
Föredragningslistan för mötet godkänns i föreliggande form.
#### Beslut
Föredragningslistan för mötet godkändes i föreliggande form.
### 5 § Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskarens utlåtande presenteras
#### Föredragning
Styrelsens vice ordförande John Kronberg presenterade verksamhetsberättelsen, bokslutet och balansräkningen. Ordförande Tony Karlsson presenterade verksamhetsgranskarens utlåtande.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 6 § Besluts om fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet
#### Beslut
Mötet fastställde enhälligt verksamhetsberättelsen och bokslutet.
### 7 § Besluts om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga
#### Beslut
Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet till styrelsen och andra redovisningsskyldiga.
### 8 § Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Inga övriga ärenden.
### 9 § Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
Inga inlämnade motioner.
### 10 § Mötet avslutas
#### Beslut
Mötets ordförande John Kronberg avslutade mötet kl. 20:44.
{
"Ordförande": "Tony Karlsson",
"Sekreterare": "Wilhelm Törnroos",
"Protokolljusterare": ["Jesper Gustafsson", "Jan Lehtinen"]
}
# Pargas Gaming Community rf
## Höstmöte (2019/FM/02)
### Protokoll
#### Tidpunkt
4.12.2018 kl. 19:00
#### Plats
SFV:s möteslokal, Tavastgatan 30 D 33-34, 20100 ÅBO
#### Närvarande
Janne Bergman, Jesper Gustafsson, Johanna Heino, Tony Karlsson, Jan Lehtinen, Matias Myréen, Joel Nyman, Wilhelm Törnroos, Andreas Valli
### 1 § Mötet öppnas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson öppnade mötet kl. 19:23.
### 2 § Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
#### Beslut
Som ordförande för mötet valdes Tony Karlsson, som vice ordförande Joel Nyman, som sekreterare Wilhelm Törnroos. Jesper Gustafsson och Jan Lehtinen valdes att vardera fungera som protokolljusterare och rösträknare för mötet.
### 3 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
#### Föredragning
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
#### Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
### 4 § Föredragningslistan för mötet godkänns
#### Föredragning
Föredragningslistan för mötet godkänns i föreliggande form.
#### Beslut
Föredragningslistan för mötet godkändes i föreliggande form.
### 5 § Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
#### Föredragning
Ordförande Tony Karlsson presenterade verksamhetsplanen, kassör Joel Nyman presenterade budgeten. Styrelsens förslag till medlemsavgifternas storlek är 5 euro för ordinarie medlemmar och 20 euro för understödande medlemmar.
#### Beslut
Beslutades att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter enhälligt i föreliggande form.
### 6 § Val av styrelseordförande för följande kalenderår
#### Föredragning
Enligt föreninges stadgar väljs ordförande för ett kalenderår i sänder. Enligt föreningslagen måste styrelsen ha en ordförande som inte är omyndig, inte försatt i konkurs och bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens.
#### Beslut
Beslutades enhälligt att välja Tony Karlsson till föreningens ordförande för verksamhetsåret 2020.
### 7 § Val av 2-6 ordinarie styrelsemedlemmar för de två följande kalenderåren
#### Föredragning
Enligt föreningens stadgar består styrelsen av 4-12 ordinarie styrelsemedlemmar, varav hälften avgår årligen. Detta år står Johanna Heino, John Kronberg, Jan Lehtinen, Matias Myréen, Fredrik Robertsén och Wilhelm Törnroos i tur att avgå. Johanna Heino har åt styrelsen meddelat att hon inte kommer att ställa upp för omval. Enligt föreningslagen ska styrelsemedlemmar ha fyllt 15 år och inte vara försatta i konkurs.
#### Beslut
Beslutades efter diskussion att välja in 3 ordninarie styrelsemedlemmar.
Matias Myréen och Fredrik Robertsén har meddelat att de är frivilliga att avgå ifall det inte finns plats för alla frivilliga.
Beslutades att välja John Kronberg, Jan Lehtinen och Wilhelm Törnroos till styrelsen.
### 8 § Val av en ordinarie verksamhetsgranskare och en suppleant för denna för följande kalenderår
#### Föredragning
Enligt föreningens stadgar är mandatperioden för den ordinarie verksamhetsgranskaren och dennas suppleant ett kalenderår.
#### Beslut
Beslutades enhälligt att välja John Bergman till ordinarie verksamhetsgranskare för 2020 och Alex Sihvonen till suppleant för denne.
### 9 § Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden
Inga övriga ärenden.
### 10 § Behandlas till styrelsen inlämnade motioner
Inga inlämnade motioner.
### 11 § Mötet avslutas
#### Beslut
Mötets ordförande Tony Karlsson avslutade mötet kl. 21:37.
{
"Ordförande": "Tony Karlsson",
"Sekreterare": "Andreas Lindroos"
}
# Pargas Gaming Community rf
## Styrelsemöte (2019/SM/02)
### Protokoll
#### Tidpunkt
6.2.2019 kl. 19:00
#### Plats
Prästgårdsvägen 1 bst. 16, 21600 PARGAS
Deltagande i mötet möjligt på distans genom Google Meet.
#### Närvarande
Tony Karlsson (ordförande), Johan Kronberg
#### Deltagande på distans
Jesper Gustafsson, Andreas Lindroos, Conny Sjöblom, John Kronberg, Andreas Valli, Fredrik Robertsén, Joel Nyman, Matias Myreén, Wilhelm Törnroos, Johanna Heino, Jan Lehtinen (styrelsemedlemmar)
#### Frånvarande
Rasmus Karlsson (funktionär)
### 1 § Mötet öppnas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson öppnade mötet kl. 19:05.
Ordinarie sekreterare Wilhelm Törnroos var sjuk. Andreas Lindroos valdes till tillfällig sekreterare för mötet.
### 2 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
#### Föredragning
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
#### Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
### 3 § Föredragningslistan för mötet godkänns
#### Föredragning
Föredragningslistan för mötet godkänns i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden.
#### Beslut
Föredragningslistan för mötet godkändes i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden (16 §).
### 4 § Justering av protokoll
#### Föredragning
Styrelsemötesprotokoll ska upprättas och skickas till styrelsen inom en vecka efter mötet. Protokollet justeras på nästa styrelsemöte och skrivs under av mötets ordförande och sekreterare.
#### Beslut
Protokollet för mötet 2019/SM/01 justerades efter några mindre korrigeringar.
### 5 § Anmälningsärenden
#### Föredragning
Ärenden som inte förutsätter några beslut presenteras och diskuteras på mötet.
### 5.1 § John Kronberg var på första möte med en arbetsgrupp som arbetar för ungdomar och e-sport
#### Föredragning
Mötet fungerade som en introduktion för arbetsgruppens medlemmar, där man bl.a. diskuterade vad arbetgruppen skulle arbeta för. Mötet tog plats 1.2 i Helsingfors.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 5.2 § Tony Karsson deltog på FSU strategimöte
#### Föredragning
På strategimötet reflekterades det bland annat kring brist på styrelsemedlemmar i föreningar, samt problem som uppstår i samband med detta, t.ex. underhåll lokaler och dylikt.
Ann-Sofi Backgren var på plats som föreläsare under FSU mötet, för inspirera deltagarna och berättade bl.a. om framtida arbetsmetoder inom föreningar.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 5.3 § Styrelsemedlemmar besökte Assembly
#### Föredragning
Styrelsemedlemmarna Tony Karlsson, John Kronberg, Andreas Valli och Johan Kronberg besökte Assembly Winter. På mötet diskuterades evenemanget och erfarenheterna. Hela evenemanget pågick under 1-3.2.2019, men besöket tog plats 2.2.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 6 § Ekonomisk översikt
#### Föredragning
Dagskassan är 6875,26 euro. Bland annat studioanskaffningar för PGCL är obetalda. Turneringsvinsterna från ÅboLANd 2018 är betalda, men vissa andra kostnader från evenemanget är inte betalda, och kontantkassan är inte heller räknad och införd.
Verksamhetsbidrag från Pargas stad är inlämnat, ansökt enligt budgeten (500€).
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 7 § Behandling av reseräkningar
#### Föredragning
Inga obehandlade reseräkningar
### 8 § Behandling av medlemsansökningar
#### Föredragning
Enligt föreningens stadgar 4 § kan ordinarie och understödande medlemmar godkännas av föreningens styrelse på ansökan. Styrelsen behandlar eventuella obehandlade medlemsansökningar.
Inga obehandlade medlemsansökningar.
### 9 § Vårmöte
#### Föredragning
Enligt föreningsstadgarna skall föreningen ha ett vårmöte för hela föreningen under vårens gång. Styrelsen planerade mötestidpunkt och vad som bör förberedas inför mötet.
#### Beslut
Mötestidpunkt beslöts till 26.3 kl. 19:00-21:00. Plats: Bergvalla.
*Styrelsemedlem Johanna Heino anlände till mötet under behandlingen av 9 §.*
### 10 § PGC-LAN
#### Föredragning
Föreningen ordnar ett påsklan mellan 18-21.4. Evenemanget diskuterades på mötet och man gick även in på de praktiska arrangemang så som bl.a. anmälan, affischer och facebook marknadsföring.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 11 § ÅboLANd
#### Föredragning
Styrelsen och funktionärer samlades online för en post mortem-diskussion för ÅboLANd 2018, den 18.1.2019. Anteckningarna från mötet finns tillgängligt för alla styrelsemedlemmar och funktionärer via Slack.
Inget nytt att tillägga för ÅboLANd 2019.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 12 § PGC League
#### Föredragning
PGCL har fått nya sponsorer för turneringen. Sponsorer sökes ännu.
På mötet diskuterades finalen, samt dess praktiska arrangemang, så som utrymmen, marknadsföring, fotografering, projektorn etc.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13 § Gruppresor
#### Föredragning
Inget nytt att notera.
### 14 § Övrig verksamhet
#### Föredragning
Mötet behandlar övrig verksamhet.
### 14.1 Mini-LAN och utöka kontaktytan till föräldrar
#### Föredragning
Markus Ranta-aho hade tagit kontakt med John angående eventuella evenemang för barn i lågstadieåldern. PGC hade dock inga passliga evenemang för deras målgrupp att erbjuda, eftersom föreningen huvudsakliga målgrupp är för ungdomar i högstadieåldern och uppåt.
Johanna har talat med Pargas stad ungdomsledare Jonna Järnström för att ordna ett LAN för 10-12 åringar, som skulle hålla på en dag. Det verkar finnas ett intresse bland barnen.
PIUGs ungdomsgård skulle kunna fungera som lokal och Pargas stad skulle hålla i trådarna för evenemanget. PGC skulle stå för den tekniska delen och sprida info kring e-sport bland föräldrar. Styrelsen undersöker saken vidare.
Styrelsen diskuterade även hur man kunde öka kontakten till föräldrar i allmänhet. Nämnda förslag var bl.a. föreningens nya hemsida och sprida ut upptryckta broschyrer om e-sport (utomstående utgivare).
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 14.2 Kodklubben
#### Föredragning
FSU är intresserade av att ordna eftermiddags- eller kvällsklubbar för att lära ut programmering för barn och ungdomar. De söker nu frivilliga för att ställa upp för att ordna sådana grupper.
#### Beslut
PGC kommer inte att ordna sådana klubbar. Det fanns inte tillräckligt med intresse bland styrelsen för att ordna dessa regelbundna grupper, p.g.a. att föreningen har många andra saker på gång och tidsbrist.
### 15 § Servergruppen
#### Föredragning
Inget nytt att notera.
### 16 § Övriga ärenden
### 16.1 Potentiell sponsor för föreningens tryckta material undersökes
#### Föredragning
Ett företag föreslogs som potentiell sponsor för föreningens tryckta material (affischer, rollups och dylikt). Johan undersöker saken vidare.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 16.2 § VästnyLANd
#### Föredragning
Inget nytt att notera.
### 16.3 § Information för föreningsmedlemmar
#### Föredragning
Tony Karlsson föreslog att man kunde öka kontakten mellan föreningens medlemmar och styrelse, genom att informera medlemmar om beslut som görs på styrelsemöten. Besluten skulle vara sådana som styrelsen anser att medlemmar kunde vara intressanta av.
Formatet kunde vara i form av ett medlemsbrev per epost, Facebook, föreningens hemsida, osv. Idén är att infon skulle gå ut efter varje styrelsemöte, där man sammanfattar saker som gruppresor, LAN och annat som kan vara av intresse för medlemmar.
#### Beslut
Styrelsen beslöt att gå vidare med idén. Föreningens ordförande och sekreterare tog ansvar för att skicka ut brevet till medlemmarna efter varje styrelsemöte.
### 16.4 § E-sports sammanfattning på föreningens Twitch konto
#### Föredragning
Det föreslogs att man kunde regelbundet informera om vad som händer inom e-sporten (nyheter och dylikt) och vad föreningen har på gång, genom att ha sändningar via föreningens Twitch konto.
Sändningarna skulle vara regelbunda och man kunde använda sig av föreningens studioanskaffningar, som även används för PGCL.
#### Beslut
Styrelsen undersöker saken vidare. Ett möte för att diskutera saken vidare fastställdes. Tidpunkt för mötet är 16.2 kl. 12:00. Plats: hemma hos Tony Karlsson.
### 16.5 § Workshop för att få igång föreningens nya hemsida
#### Föredragning
Utvecklingen för föreningens nya hemsida har mer eller mindre stannat av. Styrelsen föreslog att man kunde ha en gemensam workshop för att vidareutveckla och färdigställa den nya hemsidan.
#### Beslut
Styrelsen beslöt att en workshop hålls den 9.2 kl. 12:00. Workshoppen kommer att vara både fysiskt på plats hos Tony Karlsson, samt på distans via ett online möte.
### 17 § Nästa styrelsemöte
#### Föredragning
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för nästa styrelsemöte.
#### Beslut
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 6.3.2019 kl. 19:00 hemma hos Tony Karlsson.
### 18 § Beslut om protokollets offentlighet
#### Föredragning
Styrelsen beslutar om protokollets offentlighet. Styrelsemötesprotokoll offentliggörs i regel i sin helhet. Styrelsen har dock rätt att sekretessbelägga enskilda uppgifter eller ärenden för att skydda personlig integritet, eller av andra vägande skäl.
#### Beslut
Beslutades enhälligt att offentliggöra protokollet med sponsorernas namn och summor under 12 § och 16.1 § sekretessbelagda.
### 19 § Mötet avslutas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande avslutar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson avslutade mötet kl. 21:03.
{
"Ordförande": "Tony Karlsson",
"Sekreterare": "John Kronberg"
}
# Pargas Gaming Community rf
## Styrelsemöte (2019/SM/03)
### Protokoll
#### Tidpunkt
6.3.2019 kl. 19:00
#### Plats
Prästgårdsvägen 1 bst. 16, 21600 PARGAS
Deltagande i mötet möjligt på distans genom Google Meet.
#### Närvarande
Tony Karlsson (ordförande), John Kronberg, Johan Kronberg (styrelsemedlemmar)
#### Deltagande på distans
Jesper Gustafsson, Johanna Heino, Jan Lehtinen, Andreas Lindroos, Matias Myréen, Fredrik Robertsén, Andreas Valli (styrelsemedlemmar)
#### Frånvarande
Wilhelm Törnroos, Joel Nyman, Conny Sjöblom (styrelsemedlemmar)
Rasmus Karlsson (funktionär)
### 1 § Mötet öppnas
kl. 19:04
### 2 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
Konstateras.
John sekreterar.
Matias Myréen anlände till mötet (distans).
### 3 § Föredragningslistan för mötet godkänns
Föredragningslistan för mötet godkändes
### 4 § Justering av protokoll
Konstaterades att protokollet är justerat med ändringar
### 5 § Anmälningsärenden
Ny förening har grundats i Karperö. Tidigare varit del av Karperös UF. Ostrobothnia LAN Association. 22-24.3 ordnar de ett LAN. Mötet diskuterade om vi möjligtvis kunde samarbeta med dem på något sätt. Conny deltar enligt förmåga.
ÅUF:s vårmöte är den 26.4 på Kimitoön. Det står i våra stadgar att PGC:s ordförande och vice-ordförande deltar i ÅUF:s vårmöte om de inte meddelar förhinder, vilket de nu har gjort. Ingen annan visar intresse att närvara denna gång.
### 6 § Ekonomisk översikt
Dagskassan per 6.3 är 6604,33€. Kontantkassan innehåller på pricken 800€ och noll cent. Vi har fått ett stödbeslut av Pargas stad. Vi ansökte om ett allmänt understöd på 1500€ och blev beviljade 1000€.
Konstaterades att vi glömde att ansöka om understöd från Konstsamfundet.
Andreas Lindroos anlände till mötet (distans).
### 7 § Behandling av reseräkningar
Det finns inga nya reseräkningar
### 8 § Behandling av medlemsansökningar
Det finns inga nya medlemsansökningar
### 9 § Vårmöte
Påmindes om att vårmötet hålls tisdagen den 26.3 kl. 19. Konstaterades att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte ännu är redo för granskning. Ordinarie verksamhetsgranskare Jani Lastuniemi har meddelat att reserverat tid för gransking.
### 10 § PGC-LAN
Nästa LAN hålls 18-21.4 (PåskLAN). Posters ut efter PGCL-finalen (vecka 12), Valli lovade poster design färdig för tryck 30 dagar innan LAN. Issup, Valli, Tony, Rasmus, Jesper kommer att närvara på LANet utöver Johanna. Bygg sker 17.4.
### 11 § ÅboLANd
Inget nytt att notera.
### 12 § PGC League
Sista veckan för PGC Amateur League. Konstaterades att vi inte streamar hela finaldagen som är nu i lördag 9.3. Priserna slogs fast till Arctic Invitational biljetter, NBTS servertjänst samt gratis inträde till Premier league nästa säsong.
Premier league finalerna spelas i PIUG, Pargas den 16.3. Vi ordnar en Check-up 10.3 kl.12. Afficher förs ut under veckoslutet 9-11.3
Konstaterades att formatet måste ändras för nästa säsong.
### 13 § Gruppresor
Huvudansvariga Vilkku är inte på plats. Nästa gruppresa Assembly Summer 2019. Vi undersöker möjligheterna att ordna gruppresa till Arctic Invitational den 14.9.
### 14 § Övrig verksamhet
Inget bestämt angående Mini-lan, men Pargas stad har anmält intresse. Johanna ser till att detta går framåt. Johanna försöker i samband med denna förhandling få Pargas stads ungdomsledare att besöka PGCL finalen. Vi försöker slå ihop denna verksamhet med den förfrågan vi fått från Skräbböle skola om att ordna ett informationstillfälle för dem.
Nytt möte med arbetsgruppen som utreder hur e-sport kan integreras i skolidrotten planerat att hållas 22.3 i Helsingfors.
### 15 § Servergruppen
pargas.net styr numera vidare till pgc.fi där vår nya hemsida bor. Ny workshop planeras.
### 16 § Övriga ärenden
John och Tony delade med sig av vad de diskuterat med Svante Olofsson på Partel. Vi undersöker tillsammans möjligheterna att flytta PGCL studion till Partels tomma utrymmen eller till PIF-center.
John tar till sin uppgift att kontakta PIF för att känna av läget.
### 17 § Nästa styrelsemöte
SM4 24.4 kl. 19
### 18 § Beslut om protokollets offentlighet
Beslutades att offentliggöra protokollet i sin helhet.
### 19 § Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 20.25
{
"Ordförande": "Tony Karlsson",
"Sekreterare": "Wilhelm Törnroos"
}
# Pargas Gaming Community rf
## Styrelsemöte (2019/SM/04)
### Protokoll
#### Tidpunkt
24.4.2019 kl. 19:00
#### Plats
Prästgårdsvägen 1 bst. 16, 21600 PARGAS
Deltagande i mötet möjligt på distans genom Google Meet.
#### Närvarande
Tony Karlsson (ordförande)
Matias Myréen, Johan Kronberg (styrelsemedlemmar)
#### Deltagande på distans
Jesper Gustafsson, Johanna Heino, Andreas Lindroos, Joel Nyman, Fredrik Robertsén, Conny Sjöblom, Wilhelm Törnroos, Andreas Valli (styrelsemedlemmar)
#### Frånvarande
John Kronberg, Jan Lehtinen (styrelsemedlemmar)
Rasmus Karlsson (funktionär)
### 1 § Mötet öppnas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson öppnade mötet kl. 19:10.
### 2 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
#### Föredragning
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
#### Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
### 3 § Föredragningslistan för mötet godkänns
#### Föredragning
Föredragningslistan för mötet godkänns i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden.
#### Beslut
Föredragningslistan för mötet godkändes i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden (15 §).
### 4 § Justering av protokoll
#### Föredragning
Styrelsemötesprotokoll ska upprättas och skickas till styrelsen inom en vecka efter mötet. Protokollet justeras på nästa styrelsemöte och skrivs under av mötets ordförande och sekreterare.
#### Beslut
Protokollet för mötet 2019/SM/03 justerades.
### 5 § Anmälningsärenden
#### Föredragning
Ärenden som inte förutsätter några beslut presenteras och diskuteras på mötet.
### 5.1 § Vårmöte
#### Föredragning
Vårmötet hölls framgångsrikt tisdagen den 26.3.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 5.2 § Betalningar med Lyyti
#### Föredragning
PGC har nu möjlighet att ta emot betalningar via Lyyti. Diskuterades hur Lyyti kunde användas och ifall Checkout längre behövs.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 5.3 § Old school-LAN
#### Föredragning
PGC lånade utrustning till ett Old school-LAN i Bergvalla 5-7.3.2019. Alla intäkter från evenemanget (ca 90 euro) gavs till PGC.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 5.4 § LAN i The Barn
#### Föredragning
PGC lånade utrustning till ett LAN i The Barn i Pargas 12-14.4.2019.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 6 § Ekonomisk översikt
#### Föredragning
Dagskassan är 7369,95 euro, kontantkassan är 795,20 euro. PGCL-vinsterna är utbetalda. Alla beviljade understöd har betalats till PGC:s konto. Kimitoöns kommun har ännu inte gjort något beslut om understöd till PGC.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 7 § Behandling av reseräkningar
#### Föredragning
Styrelsemötet behandlar inskickade reseräkningar.
Inga obehandlade reseräkningar.
### 8 § Behandling av medlemsansökningar
#### Föredragning
Enligt föreningens stadgar 4 § kan ordinarie och understödande medlemmar godkännas av föreningens styrelse på ansökan. Styrelsen behandlar eventuella obehandlade medlemsansökningar.
Inga obehandlade medlemsansökningar.
### 9 § PGC-LAN
#### Föredragning
PGC-LAN April 2019 ordnades 18-21.4.2019. Evenemanget hade 16 betalande deltagare. Evenemanget ordnades framgångsrikt. Diskussion om hur man ser till att det alltid finns någon arrangör på plats, och hur det kunde beslutas på förhand. Nästa PGC-LAN planeras till efter sommarlovet.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 10 § ÅboLANd
#### Föredragning
Inget nytt att notera.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 11 § PGC League
#### Föredragning
Inget nytt att notera. Diskussion om samarbetsbartners för ligan.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 12 § Gruppresor
#### Föredragning
En gruppresa ordnas till Assembly Summer 2019 1-4.8.2019, anmälan öppnas kanske ännu denna vecka. En gruppresa ordnas kanske till Arctic Invitational den 14.9.2019.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen. Beslutades att undersöka möjligheter att ordna gruppresor till andra finländska LAN-evenemang.
### 13 § Övrig verksamhet
#### Föredragning
Mötet behandlar övrig verksamhet.
### 13.1 Mini-LAN
#### Föredragning
Ettdagslan, PGC står för arrangemangen, Pargas stad marknadsför och tar emot anmälningar.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13.2 Scen tillgänglig i Åbo
#### Föredragning
I juni 8.6 finns en tillgängling scen i Åbo. Eventuellt kunde man ordna en PGCL-showmatch eller miniturnering.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13.3 TGA ordnar LAN
#### Föredragning
TGA ordnar LAN. Ärendet diskuterades på mötet.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13.4 Yhdessä - Tillsammans
#### Föredragning
FSU har ett projekt "Yhdessä - Tillsammans", där man undersöker hur svenska och finska språkgrupperna förhåller sig till varandra. PGC och TGA kunde kanske eventuellt något tillsammans.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13.4 Partel 125 år-CS-turnering
#### Föredragning
En Counter Strike: Global Offensive-turnering kommer ordnas i samband med att Partel fyller 125 år på hösten. PGC står för arrangemangen, Partel är sponsor.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 13.5 Insomnolence år 2020
#### Föredragning
FSU samarbete med Prakticum gällande Insomnolence år 2020. Ett möte ordnas om två veckor där PGC också deltar, eventuellt finns det en roll för PGC under evenemanget.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 14 § Servergruppen
#### Föredragning
Ett innehållshanteringssystem ska byggas för hemsidan. Hemsidan borde dessutom uppdateras efter PGC-LAN April. Målet är att all PGC:s verksamhet i framtiden ligger under pgc.fi (ÅboLANd och PGCL). Navielectra har donerat en dator för streaminganvändning.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 15 § Övriga ärenden
#### Föredragning
Mötet behandlar eventuella övriga ärenden som förutsätter beslut.
### 15.1 SEUL:s vårmöte
#### Föredragning
SEUL:s vårmöte är i Tammerfors 18.5. Beslutades att välja John Kronberg och Conny Sjöblom till PGC:s representanter till mötet.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 15.2 Teamspeak-admins
#### Föredragning
Teamspeak kunde ha admins som inte är styrelsemedlemmar. Huvudsaken är att det finns sätt för att få det att fungera smidigt. Ärendet diskuterades på mötet.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 16 § Nästa styrelsemöte
#### Föredragning
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för nästa styrelsemöte.
#### Beslut
Beslutades att nästa styrelsemöte hålls 7.8.2019 kl. 19:00 hemma hos Tony Karlsson.
### 17 § Beslut om protokollets offentlighet
#### Föredragning
Styrelsen beslutar om protokollets offentlighet. Styrelsemötesprotokoll offentliggörs i regel i sin helhet. Styrelsen har dock rätt att sekretessbelägga enskilda uppgifter eller ärenden för att skydda personlig integritet, eller av andra vägande skäl.
#### Beslut
Beslutades enhälligt att offentliggöra protokollet i sin helhet.
### 18 § Mötet avslutas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande avslutar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson avslutade mötet kl. 20:42.
{
"Ordförande": "Tony Karlsson",
"Sekreterare": "Wilhelm Törnroos"
}
# Pargas Gaming Community rf
## Styrelsemöte (2019/SM/05)
### Protokoll
#### Tidpunkt
7.8.2019 kl. 19:00
#### Plats
Prästgårdsvägen 1 bst. 16, 21600 PARGAS
Deltagande i mötet möjligt på distans genom Google Meet.
#### Närvarande
Tony Karlsson (ordförande)
#### Deltagande på distans
Jesper Gustafsson, Johanna Heino, John Kronberg, Jan Lehtinen, Andreas Lindroos, Joel Nyman, Fredrik Robertsén, Conny Sjöblom, Wilhelm Törnroos, Andreas Valli (styrelsemedlemmar)
#### Frånvarande
Johan Kronberg, Matias Myréen (styrelsemedlemmar)
Rasmus Karlsson (funktionär)
### 1 § Mötet öppnas
#### Föredragning
Styrelsens ordförande öppnar mötet.
#### Beslut
Styrelsens ordförande Tony Karlsson öppnade mötet kl. 19:07.
### 2 § Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
#### Föredragning
Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
#### Beslut
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
### 3 § Föredragningslistan för mötet godkänns
#### Föredragning
Föredragningslistan för mötet godkänns i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden.
#### Beslut
Föredragningslistan för mötet godkändes i föreliggande form, med eventuella tillägg under övriga ärenden (15 §).
### 4 § Justering av protokoll
#### Föredragning
Styrelsemötesprotokoll ska upprättas och skickas till styrelsen inom en vecka efter mötet. Protokollet justeras på nästa styrelsemöte och skrivs under av mötets ordförande och sekreterare.
#### Beslut
Protokollet för mötet 2019/SM/04 justeras på nästa styrelsemöte.
### 5 § Anmälningsärenden
#### Föredragning
Ärenden som inte förutsätter några beslut presenteras och diskuteras på mötet.
* SEUL:s vårmöte och antidopningsskolning ordnades 18.5, Conny Sjöblom deltog. SEUL utvecklar en match/resultasportal.
### 6 § Ekonomisk översikt
#### Föredragning
Dagskassan är 7474,38 euro, kontantkassan är 795,20 euro. Kimitoöns kommun beviljat och betalat understöd på 250 euro.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 7 § Behandling av reseräkningar
#### Föredragning
Styrelsemötet behandlar inskickade reseräkningar.
Conny Sjöblom har skickat reseräkning för
* SEUL:s vårmöte, Vasa-Tammerfors-Vasa, 89,18 euro
#### Beslut
Beslutades enhälligt att godkänna reseräkningen.
### 8 § Behandling av medlemsansökningar
#### Föredragning
Enligt föreningens stadgar 4 § kan ordinarie och understödande medlemmar godkännas av föreningens styrelse på ansökan. Styrelsen behandlar eventuella obehandlade medlemsansökningar.
Inga obehandlade medlemsansökningar.
### 9 § PGC-LAN
#### Föredragning
PGC-LAN Augusti 2019 ordnas 23-25.8 i Bergvalla.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 10 § ÅboLANd
#### Föredragning
Inget nytt att notera. Ett planeringsmöte hålls 21.8 kl. 19.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 11 § PGC League
#### Föredragning
Inte ännu fastslaget när nästa säsong börjar. Vore bra om vi kunde slå fast vinsterna så att man kunde publicera dem samtidigt med övrig information. Moke föreslår att PGC kunde garantera prispengarna, men endast skulle stå för den summa som inte kommer från samarbetspartners. Kommande säsong skulle hålla på ca 1,5 månad, mer kontrollerat format (Swiss med 16 lag), bara en liga.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 12 § Gruppresor
#### Föredragning
En gruppresa med 6 deltagare ordnades till Assembly Summer 2019 1-4.8. Assembly Winter 2020 ordnas 20-23.2, eventuellt ordnas en gruppresa dit.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen. Beslutades att undersöka möjligheter att ordna gruppresor till andra finländska LAN-evenemang.
### 13 § Övrig verksamhet
#### Föredragning
Mötet behandlar övrig verksamhet.
### 13.1 § School's In
#### Föredragning
ÅUF, Luckan, Kimitoöns kultur- och fritidsenhet, Kimitoöns ungdomsparlament ordnar evenemanget School's In i Kimito 16.8. i samband med att skolorna börjar. PGC har tillfrågats om intresse att ordna något. PGC kunde ordna en 1v1-turnering i CS:GO.
#### Beslut
Beslutades att delta i evenemanget.
### 13.2 § Race Åboland
#### Föredragning
Race Åboland ordnas 12.10, det är ett evenemang i Amazing Race-stil i Pargas. Tony Karlsson har lovat att PGC kan hjälpa till med tekniska lösningar, t.ex. följande av deltagare i realtid eller insamling av poäng. I praktiken är det frågan om programmerande på förhand och upprätthållande av tekniken under evenemanget. Eventuellt kunde PGC också hålla en punkt i samarbete med KFIS.
#### Beslut
Mötet tog del av informationen.
### 14 § Servergruppen
#### Föredragning
Inget nytt att notera.
#### Beslut